Kursy zawodowe

Kurs AutoCAD

Kurs spawacza MAG

Kurs eksploatacji sieci i urządzeń do 1 kV i powyżej

Kurs Bricscad

Kurs na wózki widłowe

Kurs obsługi kas fiskalnych

Kurs księgowości

Kurs kadrowo-płacowy

Zajęcia specjalistyczne z zakresu kształcenia zawodowego dostosowujące do potrzeb rynku pracy – kursy zawodowe.

Kursy zawodowe zostaną zorganizowane dla łącznie 120 uczennic i uczniów klas III i IV technikum tj. dla 60 trzecioklasistów i 60 czwartoklasistów.

Ilość miejsc na poszczególnych kursach jest ograniczona. Szczegółowe informacje nt. kursów w ramach projektu „Absolwent na 5-tkę!!!” przedstawia tabela 1

Tabela 1 – Charakterystyka planowanych kursów w ramach projektu „Absolwent na 5-tke!!!”

Nazwa kursu Zakres kursu Ilość uczestników kursu Przewidywany
termin realizacji
Kurs z obsługi programu AutoCad 50 godzin zajęć z zakresu obsługo programu Auto Cad 15 listopad – grudzień
2012 rok
Kurs eksploatacji sieci
i urządzeń do 1 kV
i powyżej
Przygotowuje do egzaminu i pracy na stanowisku elektryka – eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV i powyżej 1kV w zakresie remontów, konserwacji, montażu lub obsługi – tzn. uprawnienia elektryczne.

15

listopad – grudzień
2012 rok
Kurs obsługi wózka widłowego 65 godzin zajęć
Celem kursu jest nauka i zdobycie uprawnień do kierowania wózkami jezdniowymi. Kurs kończy się egzaminem.

15

listopad – grudzień
2012 rok
Kurs obsługi kasy fiskalnej 40 godzin zajęć
Celem kursu jest przeszkolenie uczestników w zakresie obsługi kas fiskalnych różnych typów.

15

listopad – grudzień
2012 rok
Kurs komputerowego Bricscad 50 godzin zajęć
Celem kursu jest zapoznanie uczestników z możliwościami i obsługa programu BricsCad  oraz przygotowanie do samodzielnego wykonania rysunków technicznych.

15

luty – kwiecień
2013 rok
Kursu spawania MAG Kurs obejmuje tematykę procesów spawania, materiałów spawalniczych, urządzeń do spawania, technologii i technik spawania, przygotowania materiałów do spawania (ukosowanie, sczepianie). prowadzony będzie w ramach zajęć teoretycznych i praktycznych.  W ramach środków projektu opracowany będzie także pierwszy egzamin zewnętrzny realizowany pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego – uprawnień do wykonywania złącz podlegających – UDT.

15

luty – maj
2013 rok
Kurs księgowości 80 godzin zajęć
Celem kursu jest zaznajomienie uczestników z programami księgowymi i praktycznymi aspektami związanymi z prowadzeniem księgowości.

15

luty – czerwiec
2013 rok
Kurs
kadrowo – płacowy
Celem kursu jest przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności osoby prowadzącej dokumentację kadrową w przedsiębiorstwach. W programie przewiduje się analizę studiów przypadków pracowniczych, ze szczególnym uwzględnieniem uprawnień pracowniczych wynikających z rodzicielstwa.

15

luty – czerwiec
2013 rok

Wszystkie wyżej wymienione kursy zorganizowane zostaną przez zewnętrzne firmy, a uczestnicy, którzy ukończą kurs otrzymają:

  1. zaświadczenie na druku, zgodnym z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3.02.2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216),
  2. certyfikat potwierdzający ukończenie kursu, oznaczony emblematami zgodnie z POKL.

W ramach środków projektu „Absolwent na 5-tke!!!” uczestnicy będą mieli: opłacony kurs, opłacone badanie lekarskie (jeśli jest wymagane na danym kursie), zapewnione materiały dydaktyczno–szkoleniowe i biurowe na kursach, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, opłacony (jeśli na danym kursie jest wymagany) pierwszy egzaminu końcowy.

 Czynności rekrutacyjne poprzedzi spotkanie informacyjno- promocyjne o projekcie oraz spotkanie w zakresie równości szans uczniów i uczennic w projekcie. Podjęte zostaną czynności zachęcające kobiety do uczestniczenia w kursach uważanych za typowo męskie

Czynności rekrutacyjne będą przebiegały według dwóch kryteriów:

  1. kryterium będzie kolejność zgłoszeń na dany kurs. Zgłoszenia (na odpowiednim druku) będą przyjmowane w biurze projektu.
  2. kryterium naboru uczestników i uczestniczek to test sprawdzający minimalną wiedzę umożliwiający rozpoczęcie danego kursu (kryt. 50% zdanego testu). Test będzie pisany w jednym terminie (ogłoszonym minimum 5 dni wcześniej, po okresie przyjmowania zgłoszeń) przez wszystkie chętne osoby. Nie przystąpienie do testu będzie równoznaczne z rezygnację z kursu.

Aby skorzystać bezpłatnie z wyżej wymienionych kursów konieczne jest pisemne zgłoszenie (na odpowiednim druku), a po zakwalifikowaniu się na dany kurs pisemna deklaracja uczestnictwa (na odpowiednim druku).

Dodatkowo utworzone zostaną listy rezerwowe dla każdego kursu po 10 osób.

Szczegółowe informacje znajdą się:

  • w zakładce „Aktualności”,
  • na tablicy ogłoszeń projektu „Absolwent na 5-tkę!!!” (gablota na II piętrze w budynku ZSP im. St. Staszica),
  • oraz zostaną przekazane przez pracowników biura projektu.