Wyjazd studyjny do Wrocławia na uczelnie wyższe

W dniu 27 marca odbył się kolejny wyjazd uczniów klas maturalnych w ramach projektu „Absolwent na 5-tkę!!!” współ­fi­nan­so­wa­nego ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej w ramach Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego reali­zo­wa­nego w Zespole Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Stanisłąwa Sta­szica w Wie­ru­szo­wie. Uczestnicy projektu zwiedzili  Uniwersytet Ekonomiczny i Politechnikę Wrocławską. Prelegenci obu uczelni zapoznali maturzystów klas technicznych  ze specyfiką poszczególnych kierunków studiów, ofertą kształcenia, warunkami studiowania i rekrutacją.   W wycieczce uczestniczyli uczniowie z klas 4 Th, 4 Tt, 4 Tbm, 4 Tek, 4 Thot wraz z opiekunami Małgorzatą  Karkoszką, Danutą Urbaś, Krystyną Siurdyban-Nowak i  Rafałem Kowalczykiem.