Zamówienia publiczne

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej zakupu i dostawy materiałów biurowych w projekcie „Absolwent na 5-tkę!!!” (18.06.2013, godz. 15:48)

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczących przeprowadzenia kursu specjalistycznego z zakresu obsługi programu komputerowego BricsCad w projekcie „Absolwent na 5-tkę!!!” (10.04.2013, godz. 23:30)

1) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część 5: Kurs kadrowo-płacowy w projekcie „Absolwent na 5-tkę!!!” (26.03.2013, godz. 18:34) – strona 1
1) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część 5: Kurs kadrowo-płacowy w projekcie „Absolwent na 5-tkę!!!” (26.03.2013, godz. 18:35) – strona 2
1) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część 5: Kurs kadrowo-płacowy w projekcie „Absolwent na 5-tkę!!!” (26.03.2013, godz. 18:36) – strona 3

2) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część 4: Kurs księgowości w projekcie „Absolwent na 5-tkę!!!” (26.03.2013, godz. 18:32) – strona 1
2) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część 4: Kurs księgowości w projekcie „Absolwent na 5-tkę!!!” (26.03.2013, godz. 18:30) – strona 2

1) Informacja o unieważnieniu postępowania część nr 1: Kurs specjalistyczny z zakresu obsługi programu komputerowego BricsCad w projekcie „Absolwent na 5-tkę!!!” (19.03.2013, godz. 13:16) – strona 1
1) Informacja o unieważnieniu postępowania część nr 1: Kurs specjalistyczny z zakresu obsługi programu komputerowego BricsCad w projekcie „Absolwent na 5-tkę!!!” (19.03.2013, godz. 13:17) – strona 2

2) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część nr 2: Kurs specjalistyczny spawacza MAG w projekcie „Absolwent na 5-tkę!!!” (19.03.2013, godz. 13:18) – strona 1
2) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część nr 2: Kurs specjalistyczny spawacza MAG w projekcie „Absolwent na 5-tkę!!!” (19.03.2013, godz. 13:19) – strona 2
2) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część nr 2: Kurs specjalistyczny spawacza MAG w projekcie „Absolwent na 5-tkę!!!” (19.03.2013, godz. 13:20) – strona 3

3) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część 3: Kurs operatora wózków widłowych w projekcie „Absolwent na 5-tkę!!!” (19.03.2013, godz. 13:21) – strona 1
3) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część 3: Kurs operatora wózków widłowych w projekcie „Absolwent na 5-tkę!!!” (19.03.2013, godz. 13:22) – strona 2

Zmiana w ofercie na prze­pro­wa­dze­nie kur­sów zawo­do­wych, spe­cja­li­stycz­nych dla uczniów Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. St. Sta­szica w Wieruszowie:

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu – dotyczącego przeprowadzenia kursów specjalistycznych dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Wieruszowie w projekcie „Absolwent na 5-tkę!!!” (27.02.2013, godz. 09:25)

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej przeprowadzenia kursów specjalistycznych dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Wieruszowie w projekcie „Absolwent na 5-tkę!!!” (27.02.2013, godz. 09:26)

Zmiana w ofercie na prze­pro­wa­dze­nie kur­sów zawo­do­wych, spe­cja­li­stycz­nych dla uczniów Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. St. Sta­szica w Wieruszowie:

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu – dotyczącego przeprowadzenia kursów specjalistycznych dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Wieruszowie w projekcie „Absolwent na 5-tkę!!!” (21.02.2013, godz. 12:33)

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej przeprowadzenia kursów specjalistycznych dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Wieruszowie w projekcie „Absolwent na 5-tkę!!!” (21.02.2013, godz. 12:34)

Zespół Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. St. Sta­szica w Wie­ru­szo­wie w ramach pro­ce­dury roze­zna­nia rynku przy reali­za­cji pro­jektu „Absol­went na 5-tkę!!!” współ­fi­nan­so­wa­nego ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej w ramach Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego zapra­sza wykonawców do prze­sy­ła­nia ofert na przeprowadzenie kursów zawodowych, specjalistycznych dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Wieruszowie:

Ogłoszenie o zamówieniu usług przeprowadzenia kursów zawodowych, specjalistycznych dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Wieruszowie w projekcie „Absolwent na 5-tkę!!!” (13.02.2013, godz. 16:08)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przeprowadzenie kursów zawodowych, specjalistycznych dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Wieruszowie w projekcie „Absolwent na 5-tkę!!!” (13.02.2013, godz. 16:21)

Zespół Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. St. Sta­szica w Wie­ru­szo­wie w ramach pro­ce­dury roze­zna­nia rynku przy reali­za­cji pro­jektu „Absol­went na 5-tkę!!!” współ­fi­nan­so­wa­nego ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej w ramach Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego zapra­sza wykonawców do prze­sy­ła­nia ofert zgod­nie ze spe­cy­fi­ka­cją zamiesz­czoną w załą­czo­nych plikach:

Zaproszenie do złożenia oferty na stanowisko psychologa w projekcie „Absolwent na 5-tkę!!!” (06.02.2013, godz. 20:46)
Formularz ofertowy – psycholog w projekcie „Absolwent na 5-tkę!!!” (06.02.2013, godz. 20:48)

Zaproszenie do złożenia oferty na 1 stanowisko pedagoga w projekcie „Absolwent na 5-tkę!!!” (06.02.2013, godz. 20:56)
Formularz ofertowy – 1 stanowisko pedagoga w projekcie „Absolwent na 5-tkę!!!” (06.02.2013, godz. 20:58)

Zaproszenie do złożenia oferty na 2 stanowisko pedagoga w projekcie „Absolwent na 5-tkę!!!” (06.02.2013, godz. 21:00)
Formularz ofertowy – 2 stanowisko pedagoga w projekcie „Absolwent na 5-tkę!!!” (06.02.2013, godz. 21:03)

Zaproszenie do złożenia oferty na 1 stanowisko doradcy zawodowego w projekcie „Absolwent na 5-tkę!!!” (06.02.2013, godz. 21:09)
Formularz ofertowy – 1 stanowisko doradcy zawodowego w projekcie „Absolwent na 5-tkę!!!” (06.02.2013, godz. 21:11)

Zaproszenie do złożenia oferty na 2 stanowisko doradcy zawodowego w projekcie „Absolwent na 5-tkę!!!” (06.02.2013, godz. 21:14)
Formularz ofertowy – 2 stanowisko doradcy zawodowego w projekcie „Absolwent na 5-tkę!!!” (06.02.2013, godz. 21:15)

Zaproszenie do złożenia oferty na stanowisko Koordynatora ds. monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu „Absolwent na 5-tkę!!!” (06.02.2013, godz. 21:20)
Formularz ofertowy – Koordynator ds. monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu „Absolwent na 5-tkę!!!” (06.02.2013, godz. 21:21)

Zespół Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. St. Sta­szica w Wie­ru­szo­wie w ramach pro­ce­dury roze­zna­nia rynku przy reali­za­cji pro­jektu „Absol­went na 5-tkę!!!” współ­fi­nan­so­wa­nego ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej w ramach Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego zapra­sza wykonawców do prze­sy­ła­nia ofert doty­czą­cych usługi transportowej zgod­nie ze spe­cy­fi­ka­cją zamiesz­czoną w załą­czo­nych plikach:

Zaproszenie do składania ofert na usługę transportową (16.01.2013, godz. 20:34)

Formularz ofertowy – usługa transportowa (16.01.2013, godz. 20:36)

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie reprezentująca na podstawie Uchwały Nr 84/11 z dnia 11.09.2011 r. Zarząd Powiatu Wieruszowskiego ogłasza nabór na stanowisko Kierownika projektu „Absolwent na 5-tkę!!!”. Szczegółowe informacje znajdują się załączniku:

Nabór na stanowisko: Kierownika projektu „Absolwent na 5-tkę!!!” (07.01.2013, godz. 19:08)

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Wieruszowie w ramach procedury rozeznania rynku przy realizacji projektu „Absolwent na 5-tkę!!!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza psychologów do przesyłania ofert dotyczących prowadzenia zajęć grupowych dla uczestników projektu, zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną w załączonych plikach:

Zaproszenie do złożenia oferty na stanowisko psychologa w projekcie „Absolwent na 5-tkę!!!” (03.12.2012, godz. 21:41)

Formularz ofertowy na stanowisko psychologa w projekcie „Absolwent na 5-tkę!!!” (03.12.2012, godz. 21:41)

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Wieruszowie w ramach procedury rozeznania rynku przy realizacji projektu „Absolwent na 5-tkę!!!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza pedagogów do przesyłania ofert dotyczących prowadzenia zajęć  grupowych i indywidualnych dla uczestników projektu, zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną w dokumentach:

Zaproszenie do złożenia oferty na stanowisko pedagoga w projekcie „Absolwent na 5-tkę!!!” (03.12.2012, godz. 21:44)

Formularz ofertowy na stanowisko pedagoga w projekcie „Absolwent na 5-tkę!!!” (03.12.2012, godz. 21:44)

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Wieruszowie w ramach procedury rozeznania rynku przy realizacji projektu „Absolwent na 5-tkę!!!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza doradców zawodowych do przesyłania ofert dotyczących prowadzenia zajęć  grupowych i indywidualnych dla uczestników projektu, zgodnie ze specyfikacją:

Zaproszenie do złożenia oferty na stanowisko doradcy zawodowego w projekcie „Absolwent na 5-tkę!!!” (03.12.2012, godz. 21:46)

Formularz ofertowy na stanowisko doradcy zawodowego w projekcie „Absolwent na 5-tkę!!!” (03.12.2012, godz. 21:46)

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Wieruszowie w ramach procedury rozeznania rynku przy realizacji projektu „Absolwent na 5-tkę!!!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do przesyłania ofert wykonawców chętnych do realizacji zadań Koordynatora ds. monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu, zgodnie ze specyfikacją:

Zaproszenie do złożenia oferty na stanowisko Koordynatora ds. monitoringu, kontroli i ewaluacji w projekcie „Absolwent na 5-tkę!!!” (03.12.2012, godz. 21:49)

Formularz ofertowy na stanowisko Koordynatora ds. monitoringu, kontroli i ewaluacji w projekcie „Absolwent na 5-tkę!!!” (03.12.2012, godz. 21:49)

Wynik przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kursów zawodowych specjalistycznych dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Wieruszowie – część nr 1: Przeprowadzenie kursu specjalistycznego z zakresu obsługi programu komputerowego AutoCad.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część nr 1 – strona 1 (23.11.2012, godz. 18:25)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część nr 1 – strona 2 (23.11.2012, godz. 18:25)

Wynik przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kursów zawodowych specjalistycznych dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Wieruszowie – część nr 2: Przeprowadzenie kursu specjalistycznego spawacz MAG.

Informacja o unieważnieniu postępowania – część nr 2 (23.11.2012, godz. 18:28)

Wynik przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kursów zawodowych specjalistycznych dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Wieruszowie – część nr 3: Przeprowadzenie kursu specjalistycznego eksploatacji sieci i urządzeń do 1KV i powyżej.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część nr 3 – strona 1 (23.11.2012, godz. 18:31)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część nr 3 – strona 2 (23.11.2012, godz. 18:31)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część nr 3 – strona 3 (23.11.2012, godz. 18:31)

Wynik przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kursów zawodowych specjalistycznych dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Wieruszowie – część nr 4: Przeprowadzenie kursu operatora wózków widłowych.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część nr 4 – strona 1 (23.11.2012, godz. 18:32)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część nr 4 – strona 2 (23.11.2012, godz. 18:32)

Wynik przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kursów zawodowych specjalistycznych dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Wieruszowie – część nr 5: Przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część nr 5 – strona 1 (23.11.2012, godz. 18:33)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część nr 5 – strona 2 (23.11.2012, godz. 18:33)

Wynik przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kursów zawodowych specjalistycznych dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Wieruszowie – część nr 6: Przeprowadzenie kursu księgowości.

Informacja o unieważnieniu postępowania – część nr 6 (23.11.2012, godz. 18:34)

Wynik przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kursów zawodowych specjalistycznych dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Wieruszowie – część nr 7: Przeprowadzenie kursu kadrowo-płacowego.

Informacja o unieważnieniu postępowania – część nr 7 (23.11.2012, godz. 18:35)

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica w Wieruszowie w ramach procedury rozeznania rynku przy realizacji projektu „Absolwent na 5-tkę!!!” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej zaprasza wykonawców do przesyłania ofert cenowych na artykuły biurowe . Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączniku:

Zapy­ta­nie o cenę mate­ria­łów biu­ro­wych 2 (15.11.2012, godz. 17:53)

Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów specjalistycznych skierowanych do pełnoletnich uczennic i uczniów klas III i IV technikum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Wieruszowie uczestników projektu „Absolwent na 5-tkę!!!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamówienie obejmuje przeprowadzenie następujących kursów: obsługi programu komputerowego AutoCad, spawacza MAG, eksploatacji sieci i urządzeń do 1KV i powyżej, operatora wózków widłowych, obsługi kasy fiskalnej, księgowości, kadrowo-płacowego. Szczegółowy opis poszczególnych kursów został podany w załączonych dokumentach:

 Ogłoszenie o zamówieniu – usługi (31.10.2012, godz. 16:56)

 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – kursy zawodowe i specjalistyczne (31.10.2012, godz. 16:56)

 Wyjaśnienia do SIWZ (07.11.2012, godz. 17:04)

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (09.11.2012, godz. 09:08)

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica w Wieruszowie w ramach procedury rozeznania rynku przy realizacji projektu „Absolwent na 5-tkę!!!” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej zaprasza wykonawców do przesyłania ofert cenowych na artykuły biurowe. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączniku:

 Zapytanie o cenę materiałów biurowych (13.10.2012, godz. 08:31)

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie w ramach procedury rozeznania rynku przy realizacji projektu „Absolwent na 5-tkę!!!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza wykonawców do przesyłania ofert cenowych dotyczących prowadzenia zajęć dydaktyczno–wyrównawczych teoretycznych i praktycznych dla uczennic i uczniów klas IV technikum (usługa zlecona), zgodnie ze specyfikacją znajdująca się w poniższych dokumentach:

 Zaproszenie do składania ofert (08.10.2012, godz. 16:58)

 Formularz ofertowy (08.10.2012, godz. 16:58)

 Wykaz prowadzących zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (08.10.2012, godz. 16:58)

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Wieruszowie szuka w ramach projektu „Absolwent na 5-tkę!!!” wykonawcy usługi transportowejSzczegółowe informacje znajdą Państwo w załącznikach:

 Zaproszenie do składania ofert w zakresie przewozu uczestników projektu „Absolwent na 5-tkę!!!” na targi Invest Hotel do Poznania w dniu 09.10.2012 roku (26.09.2012, godz. 16:31)

 Formularz ofertowy na usługę transportową w zakresie przewozu uczestników projektu „Absolwent na 5-tkę!!!” na targi Invest Hotel do Poznania w dniu 09.10.2012 roku (26.09.2012, godz. 16:31)

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf wyma­gane jest zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.