Zasada równości szans

Równość szans kobiet i mężczyzn jest ważnym elementem szerszej kwestii równości szans, której przestrzeganie stanowi jedną z podstawowych zasad Europejskiego Funduszu Społecznego. Niniejszy poradniki skupia się na kwestiach związanych z równością płci.

Główne trudności Projektodawców związane z wdrażaniem zasady równości szans płci we wnioskach
o dofinansowanie PO KL

Edukacja antydyskryminacyjna i jej standardy jakościowe

Materiały szkoleniowe z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn dla kadry zarządzającej projektem
„Absolwent na 5-tkę!!!” z dnia 27.10.2012 roku

Praktyczny poradnik w zakresie równego traktowania kobiet i mężczyzn w funduszach strukturalnych

Polityka równości płci – Przewodnik Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL – Standard minimum

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf wyma­gane jest zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.